ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. PREAMBULE EN JURIDISCHE INFORMATIE

1.1. DOLFIN NV (hierna “DOLFIN” genoemd) is een  onderneming naar Belgisch recht die actief is op het  gebied van de vervaardiging en verkoop van chocolade  en suikergoed, waarvan de identificatiegegevens  hieronder zijn vermeld:

Robert Schumanlaan 172
1401 Nijvel
BTW : BE 0437.332.220
Telefoon : + 32 (0)2 366 24 24
E-mail : info@dolfin.be

1.2.Deze algemene voorwaarden regelen de verkoop van  Chocolade, zoals hieronder gedefinieerd, aan de  klanten-verbruikers, die op de volgende manier  plaatsvindt:

1.3. Deze algemene voorwaarden vormen samen met het  Overzicht, de Validatie en de Bevestiging de  overeenkomst die de partijen bindt, met dien  verstande dat in geval van tegenstrijdigheid de  Bevestiging voorrang heeft op de andere documenten.  Er is geen enkele afwijking van deze algemene  voorwaarden toegestaan, behoudens schriftelijk  akkoord van DOLFIN. De niet-uitvoering van een in  deze algemene voorwaarden vastgestelde clausule  houdt niet in dat DOLFIN zich hier niet langer op kan  beroepen.

1.4.

DOLFIN behoudt zich het recht voor op deze algemene  voorwaarden op om het even welk moment te  wijzigen. Deze wijzigingen zijn uitsluitend van  toepassing op bestellingen van  

Chocolade die nadien worden geplaatst en vanaf  de aanvaarding ervan door de klant.

2. DEFINITIES

2.1.  “Bevestiging“: de bevestiging van de bestelling van de  klant door DOLFIN zoals beschreven in artikel 4.4.

2.2. Leveringsdatum“: de aan de klant meegedeelde  datum waarop de Chocolade zal worden geleverd of  overhandigd aan de door de klant gemachtigde  vervoerder (volgens de door de klant gekozen  leveringswijze).

2.3. “Chocolade“: de chocolade, het suikergoed en meer  algemeen alle door DOLFIN voor verkoop aangeboden  Chocolade en diensten.

2.4.

Marktplaats“: het onlineplatform dat toegankelijk is  via de website www.carrefour.fr. opgesteld door de  onderneming CARREFOUR DRIVE. 

2.5. “Overzicht“: het overzicht van de bestelling zoals  beschreven in artikel 4.2.

2.6. “Ontvangst“: de ontvangst van de Chocolade door of  voor rekening van de klant, of de overhandiging van de  Chocolade aan de door de klant gemachtigde  vervoerder.

2.7.  “Website“: de website www.dolfin.be

2.8. “Validatie“: de validatie van de bestelling door de klant  zoals beschreven in artikel 4.3.

3. AANGEGEVEN PRIJZEN

3.1. Vanuit een streven naar volledige transparantie en  rekening houdend met het feit dat de Website en  Marktplaats zowel bestemd zijn voor zakelijke klanten  als voor klanten-verbruikers, zijn de prijzen op de  Website aangegeven in euro, excl. btw. In de op de  Website aangegeven prijzen zijn de leveringskosten  niet opgenomen.

3.2. DOLFIN behoudt zich het recht voor om de op de  Website aangegeven prijzen op om het even welk  moment te wijzigen. De Chocolade en de diensten  worden steeds gefactureerd aan de tarieven die op het  moment van de Validatie van toepassing zijn.

3.3. Vóór de validatie van bestelling wordt de klant op een  duidelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd over de  totaalprijs van de Chocolade, met inbegrip van de  leveringskosten.

3.4. Elke bestelling die buiten België moet worden geleverd  kan onderworpen zijn aan eventuele belastingen en  douanerechten die worden opgelegd wanneer de  bestelling de bestemming bereikt.

3.5. Deze douanerechten en eventuele belastingen die  gepaard gaan met de levering van een artikel zijn  volledig voor rekening van de Klant en vallen onder  zijn verantwoordelijkheid. De Verkoper is niet  verplicht om de toepasselijke belastingen en  douanerechten na te gaan en de Klant hiervan op de  hoogte te brengen. Om hiervan kennis te nemen,  beveelt de Verkoper de Klant aan om inlichtingen in  te winnen bij de bevoegde diensten in zijn land.

4. BESTELLINGEN

4.1. Er kunnen via internet 24/24 bestellingen voor  Chocolade worden geplaatst, via de Website of via de  Marktplaats.

4.2. Alvorens de bestelling te valideren, ontvangt de klant  een overzicht van zijn bestelling (hierna het “Overzicht” genoemd). In het Overzicht zijn ten minste  de bestelde Chocolade, het leveringsadres en de  totaalprijs van de Chocolade met inbegrip van de  leveringskosten opgenomen.

4.3.

Door te klikken om de bestelling op basis van het  Overzicht te valideren, erkent de klant uitdrukkelijk dat  de bestelling een verplichting tot betaling inhoudt en dat de bestelling definitief is (hierna de “Validatie”  genoemd).

4.4. DOLFIN bevestigt de ontvangst van de bestelling, en  bevestigt uiterlijk op de derde dag na de Validatie  schriftelijk of zij de bestelling al dan niet aanvaardt  (hierna de “Bevestiging” genoemd). De Bevestiging  omvat ook de factuur voor betaling van de bestelling.  Indien de beschikbare voorraden niet toelaten dat  DOLFIN de bestelling bevestigt, dan brengt zij de klant  hiervan per e-mail op de hoogte, of bij gebreke van een  e-mailadres, telefonisch. De bestelling wordt dan  automatisch geannuleerd, en indien de bankrekening  van de klant is gedebiteerd, dan wordt de klant  onmiddellijk en op dezelfde wijze terugbetaald.

4.5. Aangezien Chocolade een bederfelijk voedingsmiddel  is, dat snel kan bederven of waarvan de houdbaarheid  snel kan aflopen, heeft de klant-verbruiker niet het  recht om af te zien van zijn bestelling overeenkomstig  de in artikel VI.73.4° bedoelde uitzondering, ook niet  indien de overeenkomst op afstand is gesloten  (bijvoorbeeld via internet of per e-mail), of tijdens een  markt, een beurs of een tentoonstelling.

5. BETALING

5.1. Er zijn twee betalingswijzen toegestaan:

5.1.1. Hetzij via een onlinebetalingsdienst,  gevalideerd door de klant tijdens de Validatie;  in dat geval wordt de rekening van de klant  slechts gedebiteerd na het verzenden van de  Bevestiging.

5.1.2. Hetzij via overschrijving op het  bankrekeningnummer van DOLFIN dat is  vermeld op de bij de Bevestiging gevoegde  factuur.

5.2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn onze facturen  contant betaalbaar. Al onze facturen zijn verschuldigd  aan onze maatschappelijke zetel.

5.3. DOLFIN behoudt zich het recht voor om de levering van  de Chocolade op te schorten zolang de verkoopprijs  niet volledig is voldaan.

5.4. Gezien de bederfelijke aard van de Chocolade, heeft  DOLFIN indien de bestelling niet binnen 48 uur na de  Bevestiging is betaald, het recht om de niet-betaling als  een ernstige inbreuk te beschouwen die de ontbinding  van de overeenkomst ten laste van de klant, van  rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling  rechtvaardigt. DOLFIN kan van dit recht gebruikmaken  door de klant schriftelijk, in kennis te stellen van de  ontbinding van zijn overeenkomst. In dat geval:

5.4.1. is DOLFIN ontheven van haar verplichtingen  jegens de klant en kan zij vrij beschikken over  de door de klant bestelde Chocolade;

5.4.2.

is de klant aan DOLFIN een bijkomende  schadevergoeding verschuldigd van 

20% van de totaalprijs van de bestelde  Chocolade met een minimum van 50 EUR, te  vermeerderen met een rente van 1% per  begonnen maand, te rekenen vanaf de door  DOLFIN aan de klant gerichte kennisgeving van  de ontbinding.

6. LEVERINGS- EN ONTVANGSTVOORWAARDEN

6.1. Tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen, zijn de  aangegeven leveringstermijnen slechts indicatief,  zonder dat deze termijn evenwel een periode van 30  dagen mag overschrijden, te rekenen vanaf de  bevestiging, en mits de klant aan zijn verplichtingen,  met name de betaling van zijn bestelling, heeft  voldaan. Onverminderd de in artikel 6.5. vastgestelde  sancties, leidt een eventuele vertraging niet tot het  recht om de Ontvangst te weigeren of een  schadevergoeding te eisen.

6.2. Er worden twee leveringswijzen aangeboden aan de  Klant:

6.2.1. Ofwel neemt DOLFIN de levering voor haar  rekening. De Chocolade wordt geleverd op het  in het Overzicht vermelde adres en de risico overdracht vindt plaats bij de Ontvangst;

6.2.2. Ofwel kiest de klant ervoor het vervoer zelf op  zich te nemen, en komt hij zijn bestelling  ophalen bij de exploitatiezetel. In dat geval  geldt de overdracht van de Chocolade als  Ontvangst en risico-overdracht aan de klant.

6.3. Wanneer de Chocolade klaar is voor verzending,  brengt DOLFIN de klant per e-mail op de hoogte van de  Leveringsdatum.

6.4. DOLFIN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid  voor vertraging van de levering of voor niet-levering in  geval van overmacht of een gebeurtenis die buiten zijn  controle valt en waardoor de uitvoering van de  overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk onmogelijk  of duurder wordt, of door toedoen van derden, zoals  de leveranciers van de partijen bij deze overeenkomst,  de onderaannemers, de medewerkers en  vertegenwoordigers, of indien de klant zijn  verbintenissen niet naleeft. De volgende  gebeurtenissen worden als overmacht beschouwd en  ontheffen DOLFIN van zijn verplichting om te leveren:  oorlog, opstand, brand, staking, ongevallen en de  onmogelijkheid om bevoorraad te worden. Tot slot,  gezien de eisen op het gebied van de houdbaarheid en  om de kwaliteit van de Chocolade te waarborgen, kan  DOLFIN genoodzaakt zijn de levering van de Chocolade  op te schorten bij grote hitte wat eveneens wordt  beschouwd als een situatie van overmacht. DOLFIN  brengt de klant tijdig op de hoogte bij de hierboven  vermelde gebeurtenissen.

6.5. Behalve in geval van overmacht, beschikt de klant in  geval van een aan DOLFIN toe te schrijven laattijdige  levering die de in artikel 6.1. vermelde termijn van 30  dagen voor verzending overschrijdt, en indien de  levering nog steeds niet heeft plaatsgevonden binnen  15 dagen die volgen op de verzending van een  ingebrekestelling door de klant, over het recht  (evenwaardig aan het in artikel 5.4. vermelde recht ten  voordele van DOLFIN) om de niet-levering als een  ernstige inbreuk te beschouwen die de ontbinding van  rechtswege van de overeenkomst ten laste van DOLFIN  rechtvaardigt. De klant kan van dit recht gebruikmaken  door DOLFIN schriftelijk in kennis te stellen van zijn  besluit om de overeenkomst te beëindigen. In dat geval:

6.5.1. is de klant ontheven van zijn verplichtingen  jegens DOLFIN, die zich ertoe verbindt om het  totale bedrag van de bestelde Chocolade  binnen 15 dagen na de kennisgeving terug te  betalen.

6.5.2. DOLFIN is de klant een schadevergoeding  verschuldigd ten belope van 20% van de  totaalprijs van de bestelde Chocolade met een  minimum van 50 EUR, te vermeerderen met  een rente van 1% per begonnen maand, te  rekenen vanaf de door de klant aan DOLFIN  gerichte kennisgeving van de ontbinding.

7. AFWEZIGHEID VAN HET RECHT OP HERROEPING,  TERUGZENDING EN KLACHT

7.1. Ter herinnering: de klant beschikt niet over een  herroepingsrecht (zie art. 4.5.).

7.2. Derhalve en onverminderd artikel 8, wordt  terugzending van de Chocolade uitsluitend aanvaard  om redenen die verband houden met de kwaliteit. Wij  vragen u in voorkomend geval een e-mail te sturen  naar onze klantendienst op het e-mailadres  info@dolfin.be met het verzoek om foto’s van de  Chocolade en de verpakking bij te voegen. De  retouraanvraag is slechts ontvankelijk indien deze  binnen 5 werkdagen na het proeven van de Chocolade  wordt verstuurd. Indien wordt vastgesteld dat het  gebrek binnen het toepassingsgebied van de garantie  van DOLFIN valt en DOLFIN niet heeft voldaan aan  haar verplichtingen, dan voert zij op haar kosten een  nieuwe levering uit van de Chocolade waarvoor een  klacht werd ingediend.

8. OVEREENSTEMMING

8.1.

De verkochte Chocolade wordt geleverd  overeenkomstig de beschrijving ervan in de  Bevestiging. De klant-verbruiker geniet een wettelijke  garantie van overeenstemming zoals bedoeld in artikel  1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek en de  vrijwaring voor verborgen gebreken. DOLFIN herinnert  eraan dat de wettelijke garantie van overeenstemming  tot doel heeft de klant-verbruiker te vrijwaren tegen  elke gebrek aan overeenstemming ten opzichte van de in de Bevestiging gegeven  beschrijving.

8.2.

De klant is verplicht DOLFIN zo snel mogelijk op de  hoogte te brengen van het bestaan van een eventueel  gebrek aan overeenstemming, en uiterlijk binnen 5  werkdagen na de dag waarop hij de niet overeenstemming heeft vastgesteld of dit  redelijkerwijs geacht werd dit te kunnen doen.

8.3. De garantie van de verkoper is uitgesloten wanneer de  vastgestelde niet-overeenstemming het gevolg is van  een fout bij de bewaring of meer algemeen, een fout  begaan door de vervoerder, de klant of een persoon  voor wie hij verantwoordelijk is.

9. BEWARING

De klant verbindt zich ertoe alle eisen inzake bewaring  van de Chocolade die essentieel zijn voor het behoud  van de kwaliteit van de Chocolade volgens de regels van  de kunst na te leven. DILFIN brengt net name in  herinnering dat de Chocolade beschut tegen warmte en  op een droge plek aan een temperatuur tussen 10° en  18° moet worden bewaard. Bijgevolg wordt door  DOLFIN geen enkele garantie geboden aan de klant  indien blijkt dat een gebrek aan de Chocolade het gevolg  is, zelfs indien slechts gedeeltelijk, van een fout bij de  bewaring.

10. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE  RECHTBANKEN

De overeenkomsten waarop deze algemene  voorwaarden van toepassing zijn worden uitsluitend  geregeld door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken  van het arrondissement Waals-Brabant (België) zijn  bevoegd bij geschillen over de interpretatie of  uitvoering ervan, behoudens het recht van DOLFIN als  eiser van om de zaak voor een andere bevoegde  rechtbank aanhangig te maken wegens de woonplaats  van de klant.

11. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

DOLFIN streeft ernaar de privacy van haar klanten  te beschermen. DOLFIN stelt daarom alles in het  werk om de vertrouwelijkheid van de verzamelde  persoonsgegevens te beschermen en zowel de  nationale wetgeving betreffende de verzameling en  de verwerking van persoonsgegevens na te leven,  als Europese Verordening nr. 2016/679, de  

algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  In dit verband verbindt DOLFIN zich ertoe de  persoonsgegevens van de klanten te verwerken  overeenkomstig haar privacybeleid dat beschikbaar  is op het volgende internetadres: https://www.dolfin.be/nl/gestion-de-la-vie-privee